Συμβούλιο του Σχολείου
  • Πρόεδρος: ο κ. Διευθυντής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
 
  • Το Συμβούλιο του Σχολείου γνωμοδοτεί για όλα όσα αφορούν την ζωή στο σχολείο καθώς και τις εξωσχολικές δραστηριότητες από την Μικρή Τάξη του Νηπιαγωγείου μέχρι και την τελευταία τάξη του Δημοτικού CM2. Συνεδριάζει 3 φορές τον χρόνο και απαρτίζεται από μέλη που εκπροσωπούν τους γονείς (που εκλέγονται στις αρχές του έτους), καθώς και από μέλη που εκπροσωπούν τους εκπαιδευτικούς. Οι εκλογές θα γίνουν τον Οκτώβριο του 2017.
 
  • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dirprim@lfh.gr ή στην ιστοσελίδα του Σχολείου, στην επικεφαλίδα  «Γονείς».