Κόστη για την σχολική σίτιση
Σχολική χρονιά 2021-2022
Είδος Μοναδιαία Τιμή Τριμηνιαία
du 02/09/2021 au 22/12/2021 du 10/01/2022 au 31/03/2022 du 01/04/2021 au 30/06/2021  
Μικρό Μενού * 4,75 € 327,75 € 247,00 € 251,75 € 826,50€
Μενού* 5,25 € 362,25 € 273,00 € 278,25 € 913,50€
Πιάτο Ημέρας * 4,10 € 282,90 € 213,20 € 217,30 € 713,40€

* Οι υπολογισμένες τιμές είναι αυτές της τριμηνιαίας συνδρομής. Αυξάνονται κατά 10% σε περίπτωση έκτακτης κατανάλωσης, δηλαδή Μικρό Μενού 5,23 €, Μενού 5,78 € και Πιάτο Ημέρας 4,51