Κόστη για την σχολική σίτιση
Σχολική χρονιά 2020-2021
Είδος Μοναδιαία Τιμή Τριμηνιαία
du 02/09/2020 au 22/12/2020 du 11/01/2021 au 31/03/2021 du 01/04/2021 au 30/06/2021  
Μικρό Μενού * 4,75 € 327,75 € 232,75 € 256,50 € 817,00€
Μενού* 5,25 € 362,25 € 257,25 € 2832,50 € 903,00€
Πιάτο Ημέρας * 4,10 € 282,90 € 209,90 € 221,40 € 705,20€

* Οι υπολογισμένες τιμές είναι αυτές της τριμηνιαίας συνδρομής. Αυξάνονται κατά 10% σε περίπτωση έκτακτης κατανάλωσης, δηλαδή Μικρό Μενού 5,23 €, Μενού 5,78 € και Πιάτο Ημέρας 4,51