Τοπικές προσλήψεις

LISTE DES POSTES VACANTS OU SUSCEPTIBLES DE L'ÊTRE

Enseignant de SVT et de Technologie (15h à 18h/semaine)
Le LFHED recherche un professeur/une professeure de SVT ou de Technologie pour intervenir dans ces deux matières à raison de 8h à 10h pour chaque matière.
Intervention au collège de la section française à partir du 1er septembre 2022.
Un diplôme de l’enseignement français tel que CAPES ou agrégation sera apprécié.
Dépôt des candidatures avant le 30/06/2022.

 

1 Assistant(e) d’éducation (AED), (40h/semaine)
Le LFHED recherche un assistant d’éducation en contrat local à temps plein (40 heures) pour un poste au niveau du collège et du lycée à partir du 1er septembre 2022.
Ce poste consiste à surveiller et encadrer les élèves durant le temps scolaire : restauration scolaire, récréations, accès à l’établissement, participation aux activités éducatives, sportives, sociales et culturelles et à garantir la sécurité et le respect du règlement de l’établissement
Dépôt des candidatures avant le 20/06/2022.
La fiche de poste est consultable en cliquant sur ce lien : Fiche de poste AED

 

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Αποστολή βιογραφικό στα γαλλικά και ελληνικά στις ακόλουθες  ηλεκτρονικές  διευθύνσεις : recrutements@lfh.gr,   dlyceegr@lfh.gr,   dgymnase@lfh.gr  επισυνάπτοντας :
 
- Αίτηση πρόσληψης,
- Αντίγραφα πτυχίου, βεβαιώσεων σεμιναρίων κλ.π
- Βεβαίωση εγγραφής στην επετηρίδα ιδιωτικών εκπαιδευτικών
- Βεβαιώσεις εργασίας
- Συστατικές επιστολές
- Αριθμούς ΑΦΜ & ΑΜΚΑ