Εμβάθυνση στα Νέα Ελληνικά (Γλώσσα, Πολιτισμός, Ιστορία) | OGALCH

Η παρουσίαση βασίζεται σε δύο άξονες:

 • Φιλοσοφία και στόχοι του εγχειρήματος
 • Πρόγραμμα και ωράρια διδασκαλίας

Σε επίπεδο φιλοσοφίας και στόχων

Το όλο εγχείρημα αποσκοπεί σε:

 • μία δίγλωσση διδασκαλία (στην ελληνική και τη γαλλική) που επιτρέπει το ευκολότερο πέρασμα από τη μία γλώσσα στην άλλη,
 • μία συνύπαρξη και ανάμειξη των διδακτικών τεχνικών, καθώς η διδασκαλία διασφαλίζεται από εκπαιδευτικούς δίγλωσσους αλλά με διαφορετικές σπουδές (στο ελληνικό και στο γαλλικό σύστημα),
 • έναν εμπλουτισμό του λεξιλογίου και της ορολογίας σε όλα τα διδακτικά αντικείμενα που περιλαμβάνονται (Ιστορία - Γεωγραφία, Φυσική, Βιολογία),
 • μία καλλιέργεια των γλωσσικών δεξιοτήτων των μαθητών, δίνοντάς τους την ευχέρεια να μπορούν να εκφραστούν, τουλάχιστον προφορικά αλλά και γραπτά, με ένα κείμενο και στις δύο γλώσσες,

και, εν τέλει, μία «συγκατοίκηση» δύο πολιτισμών, μέσω διδασκαλίας που περιλαμβάνει γλωσσικά αλλά και μη γλωσσικά μαθήματα.

Πώς υλοποιούνται όλα αυτά:

Σε επίπεδο προγράμματος

Επιπλέον των 4 ωρών εβδομαδιαίως του μαθήματος των Νέων Ελληνικών στο Γυμνάσιο που περιλαμβάνουν Γλώσσα, Γραμματική, Λογοτεχνία (6e ως και 3e), προστίθενται:

 • Ώρες διδασκαλίας της Ιστορίας - Γεωγραφίας, με καταμερισμό κεφαλαίων του γαλλικού αναλυτικού προγράμματος με τις τελευταίες μεταρρυθμίσεις, μεταξύ Γάλλου και Έλληνα καθηγητή, ως μάθημα - πυλώνας που περιλαμβάνεται και στα τέσσερα χρόνια του Προγράμματος Εμβάθυνσης.
 • Αντίστοιχος καταμερισμός κεφαλαίων και στα υπόλοιπα μαθήματα, και συγκεκριμένα τα δύο Θετικών επιστημών: Φυσική και Βιολογία.
 • Γλώσσα και μεθοδολογική προσέγγιση κατά το ελληνικό και το γαλλικό σύστημα, που αλληλεπιδρούν και αλληλοεμπλουτίζονται.

Έτσι, τα ωράρια διαμορφώνονται ως εξής:

Στις τρεις πρώτες τάξεις (6e , 5e , 4e) :  

Στην Ιστορία - Γεωγραφία, πυλώνας) :

4 ώρες, 2 ελληνικά – 2 γαλλικά

Στα θετικά μαθήματα :

1 ώρα (από τις 2) Φυσική, στην 5e

1 ώρα (από τις 2) Βιολογία, στην 4e

Στα Αρχαία Ελληνικά :

Εισαγωγή στην 5e, 2 ώρες, με Έλληνα καθηγητή (και στην 4e με Γάλλο)
Στην τάξη της 3e :  

Στην Ιστορία - Γεωγραφία :

1 ώρα, ελληνική ιστορία του 20ού αι.

Στα Αρχαία Ελληνικά :

Στην 3Ε, ECLA (Κοινή Διδασκαλία Αρχαίων Γλωσσών - Αρχαία Ελληνικά και Λατινικά), 3 ώρες, με γάλλο εκπαιδευτικό, σύμφωνα με το πρόγραμμα του γαλλικού συστήματος.
(Κατά τα άλλα, ακολουθείται το πρόγραμμα του Brevet)  
Το παράδειγμα της 6e στην Ιστορία - Γεωγραφία και Αγωγή του πολίτη

Τα διδασκόμενα στην ελληνική γλώσσα κεφάλαια Ιστορίας είναι τα εξής :

 • Ελληνική αρχαιότητα - κλασική περίοδος
 • Μέγας Αλέξανδρος
 • Ρώμη, η ίδρυση, η Δημοκρατία, η Αυτοκρατορία
 • Κίνα, ο πολιτισμός των Χαν

(στα πλαίσια της ιστορικής περιόδου « από την Αρχαιότητα στο Μεσαίωνα »)

Τα διδασκόμενα στην ελληνική γλώσσα κεφάλαια Γεωγραφίας είναι τα εξής :

 • Τα παράλια
 • Οι μητροπόλεις του ανεπτυγμένου και υπό ανάπτυξη κόσμου (ευρωπαϊκές, βορειοαμερικανικές και μητροπόλεις του τρίτου κόσμου)

(στα πλαίσια της θεματικής ενότητας « πώς κατοικείται ο πλανήτης; »)

Το διδασκόμενο στην ελληνική γλώσσα κεφάλαιο της Αγωγής του πολίτη είναι το εξής :

 • Πώς λειτουργεί το Γυμνάσιο;

Χρησιμοποιούμενο υλικό :

 • Ένα φυλλάδιο 65 σελίδων με τα κείμενα των μαθημάτων και τα κυριότερα ντοκουμέντα σε μορφή κειμένου μοιράζεαται στους μαθητές στην αρχή του σχολικού έτους και συνοδεύει το γαλλικό βιβλίο Ιστορίας - Γεωγραφίας.
 • Για όλα τα εικονογραφικά ντοκουμέντα, υπάρχει παράλληλα το γαλλικό βιβλίο (χάρτες, χρονολογικοί πίνακες, εικόνες, πίνακες...)
 • Στο τέλος κάθε κεφαλαίου, προβλέπεται επαναληπτικό διαγώνισμα, αφού καταγραφούν οι λέξεις - κλειδιά και οι χρονολογίες - σταθμοί, ενώ συχνά προτείνεται και μία γραπτή εργασία 10 - 15 γραμμών.

Η βαθμολόγηση :

 • Ένα γραπτό επαναληπτικό διαγώνισμα προβλέπεται για κάθε τρίμηνο, πέραν των προφορικών εξετάσεων ή άλλων εργασιών (η ειδοποίηση για το γραπτό γίνεται έγκαιρα).
 • Οι προφορικές εξετάσεις γίνονται σε όλη τη διάρκεια του τριμήνου.
 • Ο βαθμός του τριμήνου μπορεί να είναι είτε κοινός για τον Έλληνα και το Γάλλο διδάσκοντα είτε ξεχωριστός αλλά κατόπιν συνεννόησης και συνεργασίας.

Άλλες παιδαγωγικές δραστηριότητες :

 • Προβλέπεται τουλάχιστον μία παιδαγωγική έξοδος στα πλαίσια της διδασκαλίας της Ιστορίας, π.χ. μία επίσκεψη με ξενάγηση στο Μουσείο της Ακρόπολης ή/και στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, για παρακολούθηση αναπαράστασης λειτουργίας της Αγοράς στην Αρχαία Αθήνα.

Εισαγωγικές εξετάσεις:

 • Οι οικογένειες ειδοποιούνται (και συμπληρώνουν ένα έντυπο που καταθέτουν στη Γραμματεία του Δημοτικού) για την εισαγωγική εξέταση που λαμβάνει χώρα το μήνα Μάιο κάθε έτους και είναι μόνο γραπτή. Το απαιτούμενο επίπεδο είναι το Α-2 και η εξέταση περιλαμβάνει τρία σκέλη: περίληψη με ερωτήσεις κατανόησης, γλωσσικές - γραμματικές ασκήσεις, γραπτή έκφραση - έκθεση.