Εγγραφή

α)  Η εγγραφή στην Α’ Γυμνασίου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού Πλαισίου της Ελληνογαλλικής Σχολής Ευγένιος Ντελακρουά και των επίσημων κειμένων που έχουν δημοσιευτεί κατ’ εφαρμογή αυτού.

Η εγγραφή γίνεται μετά από αξιολόγηση στη Νέα Ελληνική Γλώσσα και τα Μαθηματικά. Ακολουθεί  κατατακτήρια γραπτή  και προφορική  ​​​​​​​εξέταση στην γαλλική γλώσσα για την κατάταξη των υποψηφίων στο σωστό τμήμα επιπέδου γνώσης της γλώσσας. Θα δίνεται προτεραιότητα στα αδέλφια παιδιών που φοιτούν ήδη στο Σχολείο μας, με την επιφύλαξη της ως άνω παραγράφου.

β) Η εγγραφή στις υπόλοιπες τάξεις πραγματοποιείται  με τον ίδιο τρόπο κ αι αναλόγως με τις διαθέσιμες θέσεις.

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ – ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Με την εγγραφή στην Ελληνογαλλική Σχολή Ευγένιος Ντελακρουά οι γονείς δεσμεύονται να καταβάλλουν στο ακέραιο το ποσό των διδάκτρων, καθώς και των υπηρεσιών που πιθανώς θα χρησιμοποιήσει το παιδί τους (σχολική μεταφορά, σίτιση κλπ), στις προκαθορισμένες από τη Σχολή προθεσμίες, έχοντας λάβει γνώση των οικονομικών όρων, τους οποίους και αποδέχονται ενυπόγραφα. Καμία επανεγγραφή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί για την επόμενη σχολική χρονιά, εάν δεν έχουν εξοφληθεί τα δίδακτρα της τρέχουσας χρονιάς και οποιαδήποτε άλλη οφειλή για υπηρεσίες που παρείχε το σχολείο.