Δικαιώματα και Υποχρεώσεις
Δικαιώματα
Δικαίωμα συνεδρίασης

Μετά από αίτημα που υποβάλλεται στην Διεύθυνση. Πριν από κάθε συνεδρίαση θα πρέπει να ορίζεται ένας υπεύθυνος μαθητής.

Δικαίωμα δημοσίευσης

Με την επιφύλαξη της σύμφωνης γνώμης του Επικεφαλής του Σχολείου, που θα εγκρίνει την διακίνηση στους κόλπους του. Αυτή η ελευθερία δημοσίευσης διέπεται από τους σχετικούς με τα Δικαιώματα περί Τύπου κανόνες (Ν. 19ης Ιουλίου 1881).

Δικαίωμα έκφρασης και ενημέρωσης

Οι μαθητές θα μπορούν να δημοσιεύουν πληροφορίες, με αφισοκόλληση στους προοριζόμενους για τον σκοπό αυτόν πίνακες και μετά από έγκριση της υπηρεσίας Σχολικής Ζωής. Η διανομή φυλλαδίων ή άλλων εγγράφων είναι δυνατή μετά από έγκριση του Επικεφαλής του Σχολείου. Η άσκηση του δικαιώματος στην έκφραση και στην ενημέρωση θα πρέπει να υπακούει σε δύο βασικές αρχές: τον πλουραλισμό, που σημαίνει ότι δεχόμαστε τις διαφορετικές απόψεις, και την ουδετερότητα, που σημαίνει ότι δεν υιοθετούμε ανοιχτά πολιτικές, εμπορικές ή θρησκευτικές θέσεις.

Δικαίωμα συμμετοχής

Οι μαθητές θα μπορούν να εκλέγουν τους εκπροσώπους τους, οι οποίοι θα συμμετέχουν ως μέλη στις συνεδριάσεις των διαφόρων οργάνων του Σχολείου: στο Συμβούλιο Τάξης, στο 15 μελές, στο Συμβούλιο του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, στην Επιτροπή για την Εκπαίδευση, την Υγεία και την Αγωγή του Πολίτη… Οι εκπρόσωποι των μαθητών θα παρίστανται και θα ακούγονται με την ίδια ιδιότητα, όπως κάθε άλλος εκπρόσωπος στους κόλπους του Σχολείου μας.

Δικαίωμα ακρόασης

Κάθε μαθητής έχει το δικαίωμα να ακουστεί από όποιο μέλος του προσωπικού επιλέξει ο ίδιος για κάθε λόγο που ο ίδιος θα θεωρήσει βάσιμο. Κάθε μαθητής θα πρέπει πρωτίστως και κυρίως να μπορεί να ακουστεί για τις σχολικές και μαθησιακές του δυσκολίες, οι οποίες, εάν αυτό είναι αναγκαίο, θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο ιδιαίτερης μέριμνας.

Δικαίωμα  συμμετοχής σε σύλλογο

Οι μαθητές του Λυκείου έχουν το δικαίωμα να ιδρύσουν ένα σύλλογο μέσα στο Σχολείο, μετά από έγκριση του Συμβουλίου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος. Θα πρέπει ο χαρακτήρας του συλλόγου αυτού να μην είναι κερδοσκοπικός, πολιτικός ή θρησκευτικός. Αυτή η ελευθερία της συμμετοχής σε σύλλογο επιτρέπει την συνένωση διαφόρων πολιτιστικών, επιστημονικών ή κοινωνικών δραστηριοτήτων (προστασία του περιβάλλοντος, προώθηση της επιστημονικής κουλτούρας, καταπολέμηση ρατσισμού και ξενοφοβίας…).

Καθήκοντα και υποχρεώσεις
Καθήκον επιμέλειας και τυπικότητας

Με την εγγραφή του στο Σχολείο μας, ο μαθητής δεσμεύεται να παρακολουθεί το σύνολο των μαθημάτων, που περιλαμβάνονται στο ωρολόγιο πρόγραμμά του. Ο μαθητής δεσμεύεται, επίσης, να προσέρχεται στην ώρα του. Εάν δεν συμβαίνει αυτό, οφείλει την εν λόγω ημέρα να πάρει ένα σημείωμα καθυστέρησης από το γραφείο Σχολικής Ζωής. Οι επανειλημμένες καθυστερήσεις θα επισύρουν κυρώσεις. Ο μαθητής και η οικογένειά του δεσμεύονται να τηρούν το σχολικό ημερολόγιο που ψηφίζεται στο Συμβούλιο του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος. Εάν ο μαθητής για λόγους ανωτέρας βίας απουσιάζει, η οικογένεια δεσμεύεται να ενημερώσει το γραφείο Σχολικής Ζωής στην αρχή της απουσίας του μαθητή, είτε τηλεφωνικά είτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και να προσκομίζει γραπτό δικαιολογητικό της απουσίας με την επιστροφή του μαθητή. Σε περίπτωση απουσίας που έχει ήδη προγραμματιστεί, εκ των προτέρων, το αίτημα θα πρέπει να υποβάλλεται στη Διεύθυνση του αντίστοιχου κύκλου σχολικής φοίτησης.

Μαθήματα και εργασίες

Οι μαθητές δεσμεύονται να παραδίδουν τις εργασίες που ζητούν οι καθηγητές, είτε προφορικές είτε γραπτές, μέσα στον προβλεπόμενο χρόνο. Οφείλουν, επίσης, να υποβάλλονται στις δοκιμασίες ελέγχου και εξέτασης των γνώσεων που έχουν αποκτηθεί, έτσι όπως οργανώνονται από τους καθηγητές. Σε περίπτωση απουσίας, ο μαθητής έχει την υποχρέωση να υποβληθεί στις ίδιες δοκιμασίες ελέγχου και εξετάσεων, εάν ο εκπαιδευτικός το θεωρεί αναγκαίο.

Συμπεριφορά

Οι ανθρώπινες σχέσεις βασίζονται στον σεβασμό του άλλου και γι’ αυτό τα μέλη της σχολικής κοινότητας οφείλουν εντός και εκτός του Σχολείου και κυρίως, στις εξόδους και εκδρομές που οργανώνει το Σχολείο, να έχουν ορθή συμπεριφορά και ενδυμασία. Η βία σε κάθε μορφή της, ο ρατσισμός και η κάθε μορφής παρενόχληση θα επισύρουν αυστηρές κυρώσεις.

Ενδυμασία

Το Σχολείο είναι χώρος εργασίας και κοινής διαβίωσης, γι’ αυτό και απαιτείται αξιοπρεπής ενδυμασία. Εάν η ενδυμασία κάποιου μαθητή θεωρείται απρεπής, ο συγκεκριμένος μαθητής δεν θα γίνεται δεκτός στο μάθημα, με άμεση ενημέρωση της οικογένειας.

Απαγορεύσεις

Απαγορεύεται να φέρει κανείς στο Σχολείο κάθε είδους όπλα. Απαγορεύονται τα οινοπνευματώδη ποτά καθώς και οποιαδήποτε ουσία ή προϊόν που είναι ικανό να διαταράξει την ατομική ή συλλογική συμπεριφορά της εκπαιδευτικής κοινότητας. Το ελληνικό Κράτος διαμορφώνει λίστα προϊόντων, τα οποία απαγορεύεται να διακινηθούν στο χώρο του σχολείου (ανθρακούχα ποτά, προϊόντα με πολλή ζάχαρη…)

Σεβασμός στον εξοπλισμό και τους χώρους

Τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας οφείλουν να σέβονται τους χώρους και το υλικό που έχουν τεθεί στην διάθεσή τους, καθώς και να επισημαίνουν όποιο πρόβλημα προκύψει, μόλις το εντοπίσουν. Παντός είδους φθορά που προκαλείται με υπαιτιότητα του μαθητή (με σπρέι και γκράφιτι, με θραύση…) θα επισύρει κυρώσεις που θα λάβουν την μορφή της εργασίας κοινής ωφέλειας από πλευράς του μαθητή καθώς και αποστολής του τιμολογίου αποκατάστασης της ζημιάς στον κατά το νόμο υπεύθυνο για την κηδεμονία του μαθητή.

Κυκλοφορία

Κατά την διάρκεια των αλλαγών μεταξύ των διδακτικών ωρών (4λεπτο), οι μαθητές παραμένουν στην τάξη ή μεταβαίνουν στην καθορισμένη αίθουσα. Θα πρέπει να προσπαθούν να τηρούν κανόνες ηρεμίας και ησυχίας, σεβόμενοι την εργασία των άλλων. Απαγορεύεται να στέκεται και να κάθεται κανείς στους διαδρόμους. Κατά την διάρκεια των διαλειμμάτων αλλά και της μεσημεριανής διακοπής για φαγητό, οι μαθητές θα μεταβαίνουν στους καθορισμένους χώρους «ξεκούρασης». Απαγορεύεται να τρώει κανείς στους διαδρόμους και στο Χωλ, καθώς και στις τάξεις, εκτός εάν δοθεί η σχετική άδεια.

Προσωπικά Αντικείμενα

Οι μαθητές φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τα προσωπικά τους αντικείμενα. Διατίθενται ντουλαπάκια αλλά το Σχολείο δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας (ο μαθητής πρέπει να μεριμνήσει για λουκέτο). Τα ρούχα θα πρέπει να φέρουν το όνομα ή τα διακριτικά του μαθητή. Όσα ρούχα μένουν αζήτητα θα διατίθενται σε ιδρύματα. Ζητείται από τους μαθητές να αποφεύγουν να έχουν χρήματα πάνω τους, εκτός από τα απολύτως απαραίτητα.

Χρήση ηλεκτρονικών συσκευών

Απαγορεύεται η λήψη φωτογραφιών, η ηχογράφηση, η λήψη εικόνων ή η τηλεφωνική κλήση μέσα στο Σχολείο (συμπεριλαμβανομένων των καθορισμένων χώρων «ξεκούρασης»), εκτός εάν υπάρχει σχετική έγκριση του Επικεφαλής του Σχολείου. Τα τηλέφωνα πρέπει να είναι απενεργοποιημένα σε όλη τη διάρκεια των μαθημάτων.

Επιτρέπεται η ακρόαση μουσικής με χρήση ακουστικών στους εξωτερικούς χώρους και στο Χωλ.

Διαχείριση ελεύθερου χρόνου

Όταν οι μαθητές έχουν κενή ώρα  (1η έως 4η και 7η έως 9η), οφείλουν να μεταβαίνουν στην αίθουσα μελέτης, όπου θα λαμβάνονται απουσίες από τον/την βοηθό εκπαίδευσης που είναι σε υπηρεσία εκείνη την ημέρα και ώρα. Οι μαθητές που έχουν προσωπική εργασία να κάνουν σε συνθήκες ηρεμίας, θα παραμείνουν στην αίθουσα μελέτης (αίθουσα 150). Οι μαθητές μπορούν, επίσης, να μεταβαίνουν στους χώρους του Κέντρου Τεκμηρίωσης και Έρευνας (CDI) όπου στεγάζεται η βιβλιοθήκη του σχολείου, για ερευνητική εργασία (ψηφιακή ή έντυπη) και για να διαβάσουν. Οι υπόλοιποι μαθητές μπορούν να πάνε στην καφετέρια/ταράτσα, όπου θα πλαισιώνονται από βοηθό εκπαίδευσης για μια αποκαλούμενη «ελεύθερη» κενή ώρα.

Κατά την διάρκεια της μεσημεριανής διακοπής (5η και 6η ώρα), οι μαθητές θα έχουν πρόσβαση στους χώρους του CDI, στο Χωλ υποδοχής και στους εξωτερικούς χώρους που διατίθενται για το γυμνάσιο και το λύκειο. Η υπηρεσία Σχολικής Ζωής και οι καθηγητές θα ενθαρρύνουν την δημιουργία «κλαμπ» σχολικών δραστηριοτήτων κατά τις ώρες της μεσημεριανής διακοπής.