Υγιεινή και Ασφάλεια

Κάθε συλλογική ζωή προϋποθέτει την επιμελή τήρηση των στοιχειωδών κανόνων υγιεινής και των οδηγιών  ασφάλειας, έτσι όπως ισχύουν στο Σχολείο μας.

Εκκένωση σε περίπτωση φυσικών καταστροφών.

Στην αρχή του σχολικού έτους όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας ενημερώνονται για τις οδηγίες που θα πρέπει να ακολουθήσουν,  οδηγίες εγκεκριμένες από το Συμβούλιο του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, σε περίπτωση φυσικών καταστροφών στο Σχολείο μας. Οι εν λόγω οδηγίες θα είναι αναρτημένες  μονίμως σε εμφανές σημείο στο Σχολείο.

Ασκήσεις εκκένωσης πραγματοποιούνται τακτικά.

Ατυχήματα – Α​σθένειες

Με την ευθύνη του Επικεφαλής του Σχολείου μας, εξουσιοδοτείται η ιατρική υπηρεσία να επιλαμβάνεται κάθε μέτρου που έχει τον χαρακτήρα του επείγοντος σε περίπτωση ανάγκης ή ατυχήματος, συμπεριλαμβανομένης και της νοσηλείας σε νοσοκομείο. Οι οικογένειες θα ενημερώνονται αμέσως τηλεφωνικά. Οφείλουν με την έναρξη του σχολικού έτους να ενημερώσουν το ιατρείο του Σχολείου για τους αριθμούς τηλεφώνων επικοινωνίας.

Κάπνισ​μα

Το κάπνισμα απαγορεύεται αυστηρά στους χώρους του Σχολείου (για τους μαθητές και το προσωπικό).  Κατά τη σχολική τους εκπαίδευση και με τρόπο εύληπτο για τους μαθητές, θα καταδεικνύονται οι βλαβερές συνέπειες  του καπνίσματος, ώστε να τις συνειδητοποιήσουν οι μαθητές.  Εάν κάποιος μαθητής παραβεί αυτόν τον κανόνα, θα λάβει προειδοποίηση με ταυτόχρονη ενημέρωση των γονέων του κατ’ αρχάς, ενώ θα τιμωρείται με μονοήμερη αποβολή κάθε φορά που θα επαναλαμβάνει αυτήν την παράβαση.

Ιατρικός​ έλεγχος

Στο Σχολείο λειτουργεί σχολική ιατρική και νοσηλευτική υπηρεσία. Η ιατρική υπηρεσία καλείται να διενεργήσει ιατρικούς ελέγχους που προβλέπονται από την νομοθεσία και τις οποίες δεν μπορούν να αρνηθούν οι μαθητές.

Ασφά​λιση

Τα παιδιά έχουν ομαδική ασφάλιση σε περίπτωση ατυχήματος μέσα στους χώρους του Σχολείου ή σε περίπτωση σχολικών εξόδων που οργανώνει το Σχολείο. Οι όροι της εν λόγω ασφάλισης διαβιβάζονται στους γονείς στην αρχή του σχολικού έτους. Η ασφάλιση αυτή καλύπτει, επίσης, τους κινδύνους κατά την μετάβαση από το σπίτι έως το Σχολείο, εκτός και εάν κάποιο παιδί χρησιμοποιεί προσωπικό μέσο μεταφοράς (ποδήλατο, μοτοποδήλατο ή ιδιωτικό αυτοκίνητο).