Εργάζομαι στο LFHED

Τρεις τύποι απασχόλησης και τρία καθεστώτα.

Απασχόληση εκπατριζόμενου
  • Ο εργαζόμενος είναι Δημόσιος Υπάλληλος και κατοικεί εκτός της χώρας διορισμού. Αποσπάται από το AEFE που τον αμείβει για διάστημα τριών ετών, ανανεώσιμο μια φορά με ρητή παράταση.

  • Ο κατάλογος των θέσεων εκπατριζόμενων καθώς και το χρονοδιάγραμμα των προσλήψεων, διατίθενται στον ιστότοπο του Φορέα: http://www.aefe.diplomatie.fr τομέας: εργάζομαι στο εξωτερικό.

Απασχόληση μόνιμου κατοίκου
  • Ο μόνιμος κάτοικος είναι υποχρεωτικά Δημόσιος Υπάλληλος

α) Προσλαμβάνεται στη ώρα διορισμού όπου διαμένει μόνιμα τουλάχιστον 3 μήνες (μη συμπεριλαμβανομένης της περιόδου των διακοπών), ή ακολουθεί το σύζυγό του ή το σύντροφό του σύμφωνα με το Συμβόλαιο Συμβίωσης PACS (που εργάζεται ή διαμένει στη χώρα).

  • Αποσπάται από το AEFE που τον αμείβει, συνήθως για διάστημα τριών ετών, με δυνατότητα ανανέωσης.

β) Ελλείψει υποψηφίων της κατηγορίας A, μια θέση μόνιμου κατοίκου μπορεί να δοθεί σε καθηγητές που διαμένουν εκτός της χώρας διορισμού. Στην περίπτωση αυτή, ο καθηγητής θα έχει αρχικά τρίμηνη «τοπική σύμβαση», αμειβόμενη από το ίδρυμα, και στη συνέχεια θα ανήκει στην κατηγορία που περιγράφηκε στην παράγραφο α).

Απασχόληση τοπικού προσωπικού

Ο εργαζόμενος δεν προσλαμβάνεται από το AEFE αλλά από την Ελληνογαλλική Σχολή με την οποία υπογράφει σύμβαση σύμφωνα με το τοπικό δίκαιο. Οι θέσεις αυτές είναι ανοιχτές σε όλους, Γάλλους ή μη.

Οι αιτήσεις ζήτησης εργασίας και τα βιογραφικά υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: proviseur@lfh.gr