Επιβεβαίωση απεγγραφής από την Epistole του LFHED
 Έχετε απεγγραφεί επιτυχώς και δεν θα λαμβάνετε την Epistole του LFHED