Πολιτική

Η αναβαθμισμένη και ποιοτική διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερης μέριμνας της εκπαιδευτικής μας πολιτικής   και στόχο που αναφέρεται στο σχέδιο δράσης (projet d’ établissement) του σχολείου μας. Η πολιτική αυτή ανταποκρίνεται στις νέες προκλήσεις που προκύπτουν από τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  για την προώθηση της πολυγλωσσίας και διαμορφώνει μαθητές που μπορούν να αξιοποιήσουν  εκπαιδευτικές , οικονομικές και επαγγελματικές ευκαιρίες στην παγκόσμια κοινότητα μέσα από τη χρήση της αγγλικής γλώσσας.

Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής οι μαθητές ενθαρρύνονται να αναπτύξουν γλωσσική επίγνωση, διαπολιτισμική συνείδηση και διαμεσολαβητική ικανότητα μέσα από την ενισχυμένη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας (3 ώρες εβδομαδιαίως) και τη συμμετοχή τους σε παιδαγωγικά προγράμματα μεταξύ των δύο τμημάτων του σχολείου, ελληνικού και γαλλικού αλλά  και σε διεθνείς διαγωνισμούς και διοργανώσεις, όπως τα μοντέλα Ηνωμένων Εθνών (MUN).