Αγγλικά - Διδασκαλία

Βασικός στόχος της διδασκαλίας είναι η εκπαίδευση και η διαπαιδαγώγηση του μαθητή μέσω της αγγλικής γλώσσας αλλά και η γλωσσική κατάρτιση που αποσκοπεί στην κατάκτηση της πιστοποίησης γλωσσομάθειας.

Οι μαθητές σε κάθε τάξη χωρίζονται σε τμήματα αγγλικών ανάλογα με το επίπεδο γνώσης της γλώσσας. Στην Α γυμνασίου, ο χωρισμός πραγματοποιείται μέσα στο Σεπτέμβριο, αφού έχει ολοκληρωθεί μια σύντομη περίοδος επαναληπτικών ασκήσεων. Για τις επόμενες τάξεις, στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς  γίνεται από τους καθηγητές της αγγλικής γλώσσας μια συνολική επανεξέταση της προόδου του κάθε μαθητή και της επίτευξης των μαθησιακών στόχων του εκάστοτε επιπέδου  και καθορίζεται εκ νέου το τμήμα, όπου θα ενταχθεί το επόμενο έτος.

Τα σχολικά εγχειρίδια που διδάσκονται ανά επίπεδο προτείνονται στις οικογένειες  μετά από συζήτηση στην παιδαγωγική ομάδα των καθηγητών της αγγλικής γλώσσας, ανταποκρίνονται στις εκπαιδευτικές  ανάγκες και στα ενδιαφέροντα των μαθητών ανάλογα με την ηλικία τους , προσφέρουν κοινωνικές και πολιτιστικές γνώσεις και εξοικειώνουν τους μαθητές  με κειμενικές και επικοινωνιακές πρακτικές, υπηρετώντας  τους στόχους που έχει θέσει το Υπουργείο Παιδείας σχετικά με τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών και η Σχολή μας.

Τέλος στις αίθουσες διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας γίνεται χρήση σύγχρονων εποπτικών μέσων και διαδραστικών πινάκων με στόχο την ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.