Υπεύθυνη δήλωση

Να επιστραφεί μαζί με την προκαταβολή των 150€ το αργότερο έως τη Δευτέρα 27/01/2020