Κόστη για την σχολική σίτιση
Είδος Μοναδιαία Τιμή Τριμηνιαία Συνδρομή
04/09/2017 - 21/12/2017 08/01/2018 - 30/03/2018 16/04/2018- 29/06/2018  
Μικρό Μενού * 4,65 € 316,20 € 246,45 € 237,15 € 799,80 €
Μενού* 5,15 € 350,20 € 272,95 € 262,65 € 885,80 €
Πιάτο Ημέρας * 4,00 € 272,00 € 212,00 € 204,00 € 688,00 €

* Οι υπολογισμένες τιμές είναι αυτές της τριμηνιαίας συνδρομής. Αυξάνονται κατά 10% σε περίπτωση έκτακτης κατανάλωσης, δηλαδή Μικρό Μενού 5,12 ευρώ, Μενού 5,67 ευρώ και Πιάτο Ημέρας 4,40 ευρώ.